Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) (A2014/2465/ARM)

Ställd till Arbetsmarknadsdepartementet
Dnr 3.9:0678/14

Utredningen om registerutdrag i arbetslivet har föreslagit att det genom en ny lag, ”lag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet”, ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret.  Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som idag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret.

Barnombudsmannen har inget att invända mot ett sådant förbud, men anser att barnperspektivet generellt har fått en alltför undanskymd roll i utredningen. Barn ska enligt artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) tillförsäkras konventionens rättigheter utan åtskillnad av något slag såsom bland annat ras, kön, handikapp och religion. Vidare ska barn enligt artikel 34 i barnkonventionen tillförsäkras skydd mot alla former av övergrepp som till exempel sexuella övergrepp.

Barnets rätt till skydd mot olika former av övergrepp måste vara utgångspunkten för ställningstaganden angående omfattningen av registerkontroll. Enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska den som erbjuds anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

Andra författningar om skyldighet för arbetsgivare att genomföra registerkontroll i samband med anställning eller motsvarande är lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn, lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder samt skollagen (2010:800).

Förordning (1999:1134) om belastningsregister täcker även ”en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare”.

Barnombudsmannen hade önskat se att ett tydligare övervägande hur förbudet kommer att påverka möjligheten att begära registerutdrag för personer som kommer i kontakt med barn men där det till exempel inte sker med regelbundenhet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman