Remisspromemoria – En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C) (dnr U2014/4873/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9: 0712/14

Forskningsbaserade obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1 samt kunskapskrav i läsförståelse årskurs 1
Artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) säger att varje barn har rätt till utbildning. Barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter enligt artikel 29 i FN:s konvention om barnets rättigheter. En god läs- och skrivförmåga är helt avgörande för elevernas möjligheter att nå kunskapskraven i alla grundskolans ämnen. Det är därför viktigt att tidigt identifiera de elever som har problem med läsförståelsen och sätta in adekvata stödåtgärder så att de ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Barnombudsmannen är därför positiv till förslaget om kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. Barnombudsmannen är också positivt till de forskningsbaserade obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik som föreslås för årskurs 1. Det gör att det finns en tydligare måttstock för lärarna att förhålla sig till i sina bedömningar och som förhoppningsvis gör det lättare att tidigt identifiera de barn som behöver extra stöd. En tydligare sammanställning av hur många som når kunskapskraven ger också bättre förutsättningar för rektorer och huvudmän att följa upp och utvärdera resultaten. 

Artikel 2 i barnkonventionen ställer krav på likvärdiga villkor. Barnrättskommittén har påpekat att det är bekymmersamt att det finns stora skillnader mellan de olika kommunerna när det gäller genomförandet av barnkonventionen, exempelvis när det gäller studieresultaten mellan olika skolor och regioner. Barnombudsmannens förhoppning är att förslagen med bedömningsstöd och kunskapskrav kan bidra till att öka likvärdigheten i bedömningen av barnets kunskapsutveckling.

Betyg från och med årskurs 4
Den nya skollagen (2010:800) började gälla den 1 juli 2011. Från och med höstterminen 2012 började terminsbetyg sättas från årskurs 6 i grundskolan. Betyg i årskurs 6 har följaktligen satts i ungefär två år. Skolan har på senare år varit föremål för många olika reformer och det är viktigt att följa upp och utvärdera dessa innan nya reformer genomförs. Därför anser Barnombudsmannen att man bör avvakta med att införa betyg i årskurs 4 innan reformen att införa betyg i årskurs 6 har utvärderats ordentligt.

För att kunna säkerställa utbildningens kvalitet och följa förändringar över tid anser FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) att varje land bör genomföra undersökningar av bland annat undervisningsmiljö och skolprestationer. Undersökningarna bör enligt FN:s barnrättskommitté inkludera åsikter från alla inblandade parter, inklusive barn.

För det fall lagstiftaren, trots Barnombudsmannens rekommendation att avvakta en utvärdering av den tidigare betygsreformen, ändå beslutar att betyg ska införas i årskurs 4, anser Barnombudsmannen att det är rimligt att kunna överklaga ett betyg. Den ståndpunkten har vi framfört tidigare och den gäller fortfarande.   Lärarens beslut om betyg är en form av myndighetsutövning. I de flesta andra sektorer av samhället kan den som berörs av ett beslut begära omprövning av, eller överklaga myndighetsbeslut. Barnombudsmannen anser att denna rättighet också ska omfatta barn och unga i skolan.

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman