Promemoria Vissa skolfrågor – del 2 (U2014/5176/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0746/14

Sammanfattning
Barnombudsmannen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag. Barnombudsmannen ser det som positivt att promemorian har gjort en barnkonsekvensanalys på sina samtliga förslag.

2. Lokaler och inslag vid skolavslutningar och andra högtider
Promemorians förslag är att verksamheter med en offentlig huvudman ska kunna ha enstaka inslag med konfessionell prägel i syfte att föra vidare och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. Dessa inslag föreslås inte finnas med i undervisning, det ska vara möjligt att avstå från att delta i dem.

I enlighet med barnkonventionen artikel 14 är det viktigt att barns rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet respekteras. Det är positivt att promemorian föreslår att det ska vara frivilligt att delta. Barnombudsmannen anser att det kan finnas en risk att barn hamnar utanför om de inte vill delta i den gemenskap som promemorian beskriver. Barnombudsmannen anser att barn och deras föräldrar måste få information om vad syftet är med exempelvis att skolavslutningen hålls i en kyrka. Att de får information om att detta är en tradition och att skolan fortfarande är icke-konfessionell och att det är frivilligt att delta.

3. Försöksverksamhet med undantag från kraven på legitimation och behörighet under anställning i högst två år
Promemorians förslag är att tillåta personer som inte är utbildade lärare, som saknar en pedagogisk utbildning, att under en begränsad tid få utöva läraryrket om de har behörighet inom ämnet som sådant.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget. Barnombudsmannen välkomnar att promemorian föreslår dock åtgärder som kan attrahera fler att välja läraryrket, då det råder lärarbrist. Barnombudsmannen anser att det är viktigt att försöksverksamheten följs upp för att säkerställa att undantaget inte ger negativa konsekvenser för utbildningens kvalité.

4 Utvidgad registerkontroll
Promemorians förslag är att utvidga registerkontrollen till att även gälla personal inom gymnasie- eller gymnasiesärskolan.

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag. Barnombudsmannen anser att personer som arbetar med barn och unga som är under 18 år ska omfattas av registerkontroll, vilket medför att detta även gäller personer inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. Barn ska enligt artikel 34 i barnkonventionen skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

5 Beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs
Promemorians förslag är att reglerna för att flytta elever till en högre årskurs ändras. Idag kan en elev endast flyttas till närmsta högre årskurs, exempelvis från årskurs 1 till årskurs 2. Promemorians förslag innebär att en elev även kan flyttas från årskurs 1 till årskurs 3. Promemorian föreslår även att rektorns beslut om att neka en elev att gå upp en årskurs, till exempel att inte låta en elev som gått ut årskurs 5 få börja årskurs 6., ska gå att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att kunna flytta till högre årskurs då detta bidrar till en utökad möjlighet att gör en individuell bedömning. Barnombudsmannen tillstyrker också promemorians förslag att barnet/eleven själv ska kunna yttra sig innan rektorn fattar ett beslut om att neka uppflyttning. Barnombudsmannen hade dock önskat ett tydligare resonemang kring vilka barn/elever som kan överklaga. I dagsläget kan barn bara överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd det år de fyller 16 år. Det krävs även att samtliga vårdnadshavare vill överklaga ett beslut till Skolväsendets överklagandenämnd.

6 Tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd
Promemorians förslag syftar till att förtydliga i skollagen att tilläggsbelopp för särskilt stöd ska vara individuellt utformat utifrån barnets/elevens behov. Tilläggsbeloppet ska syfta till att barnet/eleven får förutsättningar att nå målen för utbildningen. Promemorian lyfter fram att nuvarande regler inte är tydliga och att det därför inkommer många överklaganden.

Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag att göra regelverket tydligare, att det ska bli tydligare att tilläggsbelopp ska vara utifrån individens behov. Barnombudsmannen håller med promemorian om att det, oberoende av vilken huvudman skolan har, ska vara möjligt att få tilläggsbelopp. Barn/elever ska inte behandlas olika beroende av vilken skola de valt. Artikel 2 i barnkonventionen ställer krav på likvärdiga villkor. Barnrättskommittén har påpekat att det är bekymmersamt att det finns stora skillnader mellan kommuner när det gäller genomförandet av barnkonventionen.

Föredragande i ärendet har varit Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman