Promemorian Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden (Ds 2014:33)

Ställd till: Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0810/14

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i allmänhet.

I promemorian framgår att i mål eller ärenden som gäller särskild företrädare för barn eller ansvar för sexualbrott, människohandel, människorov, barnpornografibrott och brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts, torde intresset av att skydda den enskilde genom att besluta om fortsatt sekretess för identiteten på barnet eller målsäganden ofta väga väsentligt tyngre än intresset av offentlighet.  Barnombudsmannen har inga invändningar mot detta men anser att denna exemplifiering kan innebära en begränsning. Barnombudsmannen anser att det ska finnas möjlighet att även i andra mål eller ärenden som rör barn och unga besluta om fortsatt sekretess för att skydda den enskilde.

Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman