Remissvar till promemorian Internationella skolor (dnr U2014/5177/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0747/14

Inledning
Barnombudsmannen har av regeringen anmodats att inkomma med synpunkter över promemorian Internationella skolor (dnr U2014/5177/S). Barnombudsmannen lämnar endast synpunkter som har betydelse för barns rättigheter och behov utifrån Barnkonventionen. Barnombudsmannen vill lämna synpunkter kring elever på internationella skolors tillgänglighet till särskilt stöd och elevhälsa.

1. Författningsförslag
Elevavgifter
Barnombudsmannen tillstyrker förslagen rörande elevavgifter för internationella skolor med enskild och med kommunal huvudman enligt 9§ och §10. Enligt Barnkonventionen artikel 28: 1 erkänner konventionsstaterna barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt, (a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla. Barnombudsmannen välkomnar mot den bakgrunden att möjligheten begränsas för internationella skolor med enskild huvudman att ta ut elevavgifter och att internationella skolor med kommunal huvudman inte tillåts ta ut elevavgifter.

Särskilt stöd och elevhälsa
I rubrik 1.2 Förslag till förordning om internationella skolor finns en lydelse som inte är föremål för något ändringsförslag. §8 ”Elever ska erbjudas sådan elevhälsa som avser medicinska insatser som ska erbjudas elever i grundskolan respektive gymnasieskolan”
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, artikel 24: 1 har alla barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa och till sjukvård och rehabilitering.

Utifrån det ställer sig Barnombudsmannen frågande till att kraven för vad elevhälsan ska innefatta är lägre för internationella skolor än för övriga skolformer såsom grundskola och gymnasieskola. Barnombudsmannen anser att Internationella skolor ska omfattas av Skollagen 25§ som föreskriver att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det kan antas att elever som tillhör målgruppen för internationella skolor har ett lika stort behov som andra elever, av en elevhälsa som omfattar psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Föredragande i ärendet har varit utredare Elin Jägervall Tornebjer.

Fredrik Malmberg
barnombudsman