En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75) (Ju2013/8194/BIRS)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9: 1054/13

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman