Remiss av utkast till lagrådsremiss Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande (dnr Ju2014/140/L7)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0037/14

Barnombudsmannen har inte några synpunkter på remissen.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman