Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige (Ds 2013:73) (dnr Ju2013/8027/L7)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr: 3.9: 1092/13

Inledning
Barnombudsmannens synpunkter på denna promemoria tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Av artikel 3 i barnkonventionen framgår huvudprincipen om barnets bästa. Enligt artikeln framgår att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, så ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Vidare framgår av artikel 9 i barnkonventionen att konventionsstaterna ska säkerställa att inget barn skiljs från sina föräldrar mot sin vilja om det inte kan anses vara nödvändigt utifrån barnets bästa. Av artikeln framgår även att barnets rätt till att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna ska respekteras.

Enligt artikel 10 i barnkonventionen ska konventionsstaterna behandla alla familjeåterföreningar på ett positivt, humant och snabbt sätt. Artikel 10 ska tolkas i ljuset av artikel 9. Barnet har rätt till ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna utom i de fall det står i strid med barnets bästa.

Barnombudsmannen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag. Förslagen bör kunna bidra till att undvika oacceptabla familjesplittringar och stärka barnets rätt till sin familj enligt artikel 9 och 10 i barnkonventionen. Det är glädjande att det i promemorian förs barnrättsliga resonemang med utgångspunkt i barnets bästa. Barnombudsmannen vill dock framhålla att formuleringen av portalparagrafen i 1 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716, UtlL) enligt Barnombudsmannens mening är svagare än de krav som barnkonventionen ställer, vilket även återspeglas i promemorians överväganden. Barnets bästa måste ges en mer framträdande roll i UtlL och Barnombudsmannen har under 2013 bl.a. föreslagit en skärpning av 1 kap 10 § UtlL för att säkerställa att barnets bästa kommer i främsta rummet.

Barnombudsmannen är kritisk till att promemorian i förhållande till de föreslagna förändringarna inte genomför djupare barnkonsekvensanalyser med utgångspunkt i artikel 9 och 10 i barnkonventionen.  

5 Uppehållstillstånd för vissa föräldrar med anknytning till barn i Sverige
5.1 En särskild bestämmelse om uppehållstillstånd för vissa föräldrar med anknytning till barn i Sverige
5.1.5 En särskild grund om uppehållstillstånd för förälder som är vårdnadshavare för och sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige
Barnombudsmannen välkomnar införandet av en särskild grund om uppehållstillstånd för förälder som är vårdnadshavare för och sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Barnombudsmannen är dock kritisk till att principen om barnets bästa enligt artikel 3 i barnkonventionen inte ges en mer framträdande roll i de bedömningar som görs i aktuellt avsnitt. Principen om barnets bästa ska komma i främsta rummet, inte endast beaktas. Det saknas också barnkonsekvensanalyser utifrån artikel 9 och 10 i barnkonventionen. 

Barnombudsmannen anser vidare att promemorians motivering till att avgränsa förslaget till den valda gruppen föräldrar inte är tillräckligt utförlig. Motiveringen måste därför utvecklas i syfte att säkerställa att barnets bästa kommer i främsta rummet; för att motverka familjeseparationer i strid mot barnkonventionen och för att undvika att tillämpningen av bestämmelserna i UtlL fortsatt kan leda till omotiverade skillnader mellan olika grupper av föräldrar och barn. Enligt Barnombudsmannens mening bör en sådan motivering räkna upp de grupper av föräldrar som inte omfattas av förslaget och en förklaring ges till varför dessa föräldrar, baserat på en barnkonsekvensanalys utifrån artiklarna i barnkonventionen, enligt regeringens mening inte bör omfattas av förslaget.

Barnombudsmannen vill i detta avsnitt slutligen hänvisa till Barnombudsmannens yttrande över SOU 2002:13 . Vad som där anförts om DNA-analys och om familjen som en social enhet är alltjämt Barnombuds¬mannens uppfattning.

5.2 Uppehållstillstånd efter inresa i landet
5.2.4 Förälder som är vårdnadshavare för och sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige kan undantas från kravet om att uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats före inresan i landet
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget. 

Barnombudsmannen finner det glädjande att praxis under senare tid utvecklats mot en förstärkning av barnets bästa, barnets rätt till sin familj samt att föräldrar med barn i Sverige i större utsträckning medges undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd inte får bifallas efter inresan i Sverige. 

Barnombudsmannen anser att regeringen i propositionen uttryckligen bör ange att konsekvenserna av en familjeseparation ska vara den tyngst vägande omständigheten vid den skälighetsbedömning som ska göras enligt 5 kap. 18 § andra stycket 5 UltL och att barnets bästa i den bedömningen ska komma i främsta rummet. Det bör även framgå att en förälder inte ska behöva lämna sitt barn för att ansöka om uppehållstillstånd utanför Sverige utan att omvårdnaden och tillsynen om barnet är tillgodosedd, med utgångspunkt i barnets bästa.

Barnombudsmannen vill i sammanhanget understryka att Barnombudsmannen alltjämt är kritisk till att barn och föräldrar fortsättningsvis riskerar att skiljas åt för en, i det enskilda fallet, inte obetydlig tid. Se Barnombudsmannens yttrande över SOU 2009:39 . Barnombudsmannen vill åter särskilt uppmärksamma regeringen på konsekvens¬erna för de allra yngsta barnen vid en påtvingad separation från en förälder, i enlighet med vad som framgår av nämnt yttrande.

5.3 Uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning
5.3.3 Vid bedömningen av verkställighetshinder ska konsekvenserna av en separation särskilt beaktas även för ett barn som bor i Sverige tillsammans med sin förälder som är vårdnadshavare 
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i enlighet med vad som anförts under avsnitt 5.2.4 i detta yttrande. 

6 Främlingspass
6.2 Möjlighet att överklaga beslut om avslag på en ansökan om främlingspass Barnombudsmannen har tidigare yttrat sig över Ds 2013:72  och tillstyrkt promemorians förslag om främlingspass. Barnombudsmannen tillstyrker i sak även de förslag som lämnas i nu aktuell promemoria men med beaktande av den ordalydelse som förslagits i Ds 2013:72.

Barnombudsmannen är kritisk till avsaknaden av ett barnrättsligt perspektiv i denna del av promemorian.

Föredragande har varit juristen Johan Lidman och utredaren Martina Blombergsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman