Förslag till föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård (dnr 4.1.1–8272/2014)

Ställd till Socialstyrelsen
Dnr: 3.9:0328/14

Inledning
Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen ställer sig positiv till att regleringen av behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom social barn- och ungdomsvård förs in i föreskrifter vilket innebär att de blir bindande. Barnombudsmannen ser dock med oro på att vissa av förslagen innebär att behörighetskraven sänks för att utföra vissa arbetsuppgifter i den sociala barn- och ungdomsvården. Vi beklagar att man tagit bort rekommendationen på socionomexamen och minst ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete för den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga. Vi hade även gärna sett en tydligare skrivning kring krav på introduktion och stöd för personal som saknar erfarenhet vilket framgår i Socialstyrelsens tidigare allmänna råd(SOSF 2006:14) som nu ska upphöra att gälla.

Socialstyrelsen har en viktig roll i att tydligt vägleda verksamma inom socialtjänsten. Runt om i landet har professionella och politiker behov av stöd i form av tydliga föreskrifter för att komplettera den nationella lagstiftningen och andra relevanta styrdokument.

Barnombudsmannen har valt att kommentera delar av förslaget. I övrigt har vi inget att erinra.

Barnets rättigheter
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Vidare sägs att konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. Konventionsstaterna skall dessutom säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.

Av artikel 12 framgår att barn och ungdomar har rätt att komma till tals och deras åsikter ska tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad. Rättigheten återspeglas i socialtjänstlagen där det står att ”när en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes inställning skall så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad”. Barn och ungdomar har således lagstadgad rätt att vara delaktiga under utredning och eventuell insats. Utredningarna blir dessutom av betydligt bättre kvalitet när barnet är informant i sin egen utredning. Dessutom bör nämnas att enligt artikel 6 i barnkonventionen ska konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

3 kap. Behörighet för den som har svensk utbildning
Barnombudsmannen är bekymrad över att det inte uttryckligen framgår att socionomexamen ska krävas för att arbeta med myndighetsutövning. Tidigare har krav ställts på socionomexamen och ett års erfarenhet utifrån rekommendationerna i Socialstyrelsens allmänna råd. Nu föreslås att socionomexamen eller kandidatexamen med vissa ämneskombinationer ska ge behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård.

Barnombudsmannen anser att socionomexamen ska krävas för sådana arbetsuppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården, som innebär att utreda och bedöma ett barns behov av stöd och skydd samt att följa upp insatserna för barnet och barnets situation. På längre sikt anser vi att en specialistkompetens om minst ett år bör krävas för uppgifterna. Vidare anser vi att Socialnämnden ska tillhandahålla lämplig introduktion och stöd i yrket under minst ett år för nyanställda tjänstemän med dessa arbetsuppgifter. Socialsekreterare som saknar tidigare erfarenhet ska få lämplig introduktion i yrket.

Barnrättskommittén har påpekat vikten av att yrkesgrupper som möter barn i sitt arbete har utbildning om barnets rättigheter. Alla vuxna som möter barn i sitt arbete måste ha förmågan att se signaler och att gripa in när de misstänker att barn utsätts för och/eller upplever våld i hemmet. Barnombudsmannen anser att det krävs mer kunskap om barnets rättigheter, hur man upptäcker att barn far illa och hur man fullföljer sin anmälningsskyldighet i yrken där man möter barn.

Arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården handlar många gånger om att fatta svåra och mycket ingripande beslut i barns och ungas liv. Den lagstiftning som rör barn och ungdomar i den sociala barnavården utgörs i huvudsak av ramlagar. Lagarna, forskning och teorier ger vägledning för handläggarna av barnavårdsutredningar men mycket överlämnas till den enskilde handläggaren att ta ställning till. Det är därför viktigt att den personal som ansvarar för myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården har rätt kompetens och kunnande. Hög kompetens bland personalen ger förutsättningar för god kvalitet inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Socialnämnden ansvarar för att det ska finnas lämplig utbildning och kompetens samt resurser för att kunna bedöma vad som är barnets bästa. Om socialnämnden ska kunna garantera det placerade barnet en trygg och säker vård måste arbetet ske i nära kontakt med barnet.


Barnombudsmannen anser att det kan förtydligas att kunskap om barnkonventionen bör ingå i kraven som ställs på kunskap om barns rättigheter. Barnombudsmannen vill framhålla att det är viktigt att personal som arbetar med barn och unga har kunskap om barnkonventionen. Vi menar att kunskap om barns rättigheter och hur barnkonventionen kan användas i allt arbete som rör barn och unga är ett viktigt led i arbetet med att förbättra barns uppväxtvillkor och därigenom deras hälsa.

Vi anser även att det bör framgå av föreskrifterna att kunskap om våld ska vara en förutsättning för att arbeta med barn och unga. Tidigare upptäckt och rätt ingripande besparar barn och unga lång tid av lidande. Alla vuxna som möter barn i sitt dagliga arbete måste därför ha förmåga att se signaler och att gripa in när de misstänker att barn utsätts för våld. Sådan förmåga får man genom kunskap, och genom tydliga rutiner för hur man ska agera. Barnombudsmannen anser därför att det krävs åtgärder för att säkerställa att personal som möter barn i sitt yrke ska ha förmåga att se signaler och att gripa in när de misstänker att barn utsätts för våld.

Barnombudsmannen föreslår även att det införs en bestämmelse i högskoleförordningen om att det krävs kunskap om barnets rättigheter, hur man upptäcker barn som far illa och hur man fullföljer sin anmälningsskyldighet i följande yrken: lärare, socionom, förskolelärare, psykolog, sjuksköterska och läkare.

Övriga synpunkter
Barnombudsmannen anser att socionomexamen ska krävas för att utföra arbetsuppgifter som innebär att utreda och bedöma ett barns behov av stöd och skydd samt att följa upp insatserna för barnet och barnets situation. Utbildningen bör innehålla kunskap om bemötande vilket vi saknar i de nya föreskrifterna och som anges i tidigare allmänna råden(SOSF 2006:14). Vi tycker det är mycket viktigt att det kvarstår en skrivning om bemötande i de nya föreskrifterna.

Barnombudsmannen har lyssnat till barn och unga i utsatta situationer med mycket erfarenhet av socialtjänsten. Något som är återkommande i barns och ungas berättelser är vikten av ett gott bemötande. Vi anser att det bör ingå som kompetenskrav att personal som arbetar med ärenden som avser barn och ungdomar har hög kompetens vad gäller att möta och samtala med barn. Barn har rätt att mötas med respekt och vänlighet.

6 kap. Undantagsbestämmelse
Barnombudsmannen saknar förtydliganden kring vad som kan anses utgöra särskilda skäl.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Martina Blombergsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman