Promemorian Riksinternatskolor (dnr U2014/2011/GV)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9: 0266/14

2.1 Riksinternatskolorna får samma ställning som andra fristående skolor
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att riksinternatskolor ska få samma ställning som andra fristående skolor och att de särskilda bidragen som lämnas till dessa verksamheter tas bort.

Enligt artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) erkänns barnets rätt till utbildning på grundval av lika möjligheter, och utbildningen ska enligt artikel 29 syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska dessa rättigheter gälla alla barn utan åtskillnad. Med den nuvarande lagstiftningen ges riksinternatskolorna bättre ekonomiska förutsättningar än andra fristående skolor, vilket inte är förenligt med kraven som ställs på en utbildning som tillgodoser alla elevers behov i enlighet med artiklarna 28, 29 och 2.

Förslaget innebär också att möjligheten att ta ut avgifter för utbildningen vid riksinternatskolorna försvinner. Detta står i tydlig överensstämmelse med artikel 28 i barnkonventionen om att ”göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla”.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Viktor Elm.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman