Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Dnr: 2014:00371)

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9:0403/14

Inledning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till att Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för att förtydliga de nya bestämmelserna i skollagen som syftar till att underlätta pedagogernas arbete med åtgärdsprogram och skriftlig dokumentation.

Barnombudsmannen väljer att inte kommentera effekter av åtgärder inom specialundervisningen och  lämnar endast synpunkter som har betydelse för barns rättigheter och behov utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi vill framförallt understryka barns rätt att komma till tals och vara delaktiga i arbetet med stödinsatser.

Allmänna synpunkter
En grundläggande princip i barnkonventionen är rätten till icke-diskriminering, där varje barn har rätt till utbildning som ger dem största möjliga chans till utveckling oberoende av exempelvis socialt ursprung, kön och funktionsnedsättning. Artikel 28 i barnkonventionen betonar dessutom varje barns rätt till utbildning på grundval av lika möjligheter, vilket även framhålls i skolans kompensatoriska uppdrag som regleras i skollagen. 

Barnombudsmannen instämmer i Skolverkets allmänna råd om att resurser bör fördelas utifrån barnens olika förutsättningar och behov. För att uppnå en likvärdig utbildning är det viktigt att stödinsatser inte är avhängiga resursstarka föräldrars krav på att tillgodose sina barns rättigheter.  Huvudmän och rektorer bär ett särskilt ansvar för att fördela resurser utifrån elevernas och skolornas behov samt att det finns effektiva rutiner på plats för att elever ska få stödinsatser. 

Enligt artikel 12 i barnkonventionen har varje barn rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Barnombudsmannen välkomnar att de allmänna råden framhåller barn som experter på sin egen situation och att barns åsikter tillmäts betydelse i utformningen av åtgärdsprogram.  Såsom råden framhåller är det viktigt att eleven och elevens vårdnadshavare är delaktiga i hela beslutsprocessen i arbetet med åtgärdsprogram, från utredning till uppföljning. Barnombudsmannen anser dock att de allmänna råden bör förtydliga metoder för hur elever kan vara delaktiga i detta.

Bedömningen av stödbehovet görs mot kunskapsmålen och kunskapskraven
I de allmänna råden skriver Skolverket att det kan förekomma situationer där elever för närvarande uppnår kunskapskraven men uppvisar andra svårigheter och att skolan bedömer att eleven kan få svårigheter att uppnå kunskapskraven längre fram under skoltiden. I dessa fall kan eleven vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Barnombudsmannen anser generellt att skolan även ska tillhandahålla stöd när barn uppvisar svårigheter som inte enbart går att relatera till kunskapskraven.

Personuppgifter och sekretess i samband med utredningar och åtgärdsprogram
De allmänna råden uppmärksammar att utredningar och åtgärdsprogram måste ta hänsyn till elevernas integritet.  Barnombudsmannen delar Skolverkets uppfattning. För att kunna tillämpa lagstiftningen på rätt sätt måste personal inom förskola, fritidshem och skola få information om hur sekretesslagstiftningen och tystnadsplikten ska tolkas i arbetet med utredningar och åtgärdsprogram. 

Uppmärksamma
Barnombudsmannen delar Skolverkets råd att det är viktigt att lärare och skolpersonal tidigt uppmärksammar att ett barn kan vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. För att kunna uppmärksamma vissa elevers behov av stöd för att nå kunskapsmålen måste det finnas tillräcklig lärarledd undervisning. I skolor med stort fokus på eget arbete läggs i praktiken detta ansvar på eleverna vilket innebär att elevernas socioekonomiska resurser och föräldrarnas kulturella kapital får stor betydelse.  

Barnombudsmannen anser även att stora grupper i förskoleklasser och fritidshem försvårar för personalen att upptäcka individuella elevers behov av stöd. I tidigare remissvar  har Barnombudsmannen betonat att Skolverket bör överväga att införa riktmärken för gruppstorleken i fritidshemmen i de allmänna råden.

I de allmänna råden föreslås att skolan vid något tillfälle kan ge information till elevernas vårdnadshavare om vilka former av stödinsatser som skolan kan erbjuda. Barnombudsmannen anser att det även är viktigt att informera barnet i ett tidigt skede om tillgängliga stödinsatser på skolan.  Vidare behöver informationen presenteras på ett sätt som barn och unga kan förstå och ta till sig utifrån ålder och mognad.

Utreda
Barnombudsmannen håller med Skolverket om att det är viktigt att den som gör utredningen om särskilt stöd samarbetar med eleven och elevens vårdnadshavare men att rektorn inte passivt ska acceptera om en vårdnadshavare motsätter sig en utredning.  Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Utarbeta
Barnombudsmannen är överlag positivt inställd till de åtgärder som anges i de allmänna råden, men anser att behovet av specifika åtgärder inom fritidshemmen och förskoleklasserna bör förtydligas. Verksamheten i fritidshemmen och i förskoleklasserna är många gånger mer varierad än i skolan. Eftersom flertalet av aktiviteterna fokuserar på lek och barnen vistas mer i utemiljöer är det viktigt att specifika stödinsatserna tar hänsyn till barn med funktionsnedsättnings särskilda behov enligt artikel 23 i barnkonventionen. 

Rätten att överklaga åtgärdsprogram
Barnombudsmannen ifrågasätter åldersgränsen på 16 år för att kunna överklaga ett åtgärdsprogram. Det är viktigt att det finns klagomålsmekanismer även för barn under 16 år.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Jenny Hedström.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman