Promemoria – Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna (Ku2014/772/MFI)

Ställd till Kulturdepartementet
Dnr 3.9: 0341/14

Barnombudsmannen har inte några synpunkter på remissen.

Fredrik Malmberg 
Barnombudsman