Riktlinje för Kronofogdemyndighetens bemötande av barn (Dnr: 830 14400-14/112)

Ställd till Kronofogdemyndigheten
Dnr 3.9: 0481/14

Allmänna synpunkter
Barnombudsmannen välkomnar att Kronofogdemyndigheten överväger att införa en riktlinje för myndighetens bemötande av barn. Vi uppskattar det goda samarbetet mellan våra myndigheter och sätter stort värde på att vi har fått möjlighet att yttra oss över förslaget till riktlinje.

När Kronofogden kommer i kontakt med barnfamiljer berör det ofta svåra sociala situationer. Det är i dessa sammanhang centralt att barn får tillgång till information och samtidigt blir bemötta på ett rättssäkert och respektfullt sätt. Som Kronofogden påpekar är det svårt att på förhand kunna avgöra vem medarbetarna kommer att möta. Det är viktigt att det finns rutiner på plats för hur man möter barn för att säkerställa barnets rättigheter i en utsatt situation. 

Barnombudsmannen och Kronofogden har arbetat tillsammans för att uppmärksamma nationella och lokala beslutsfattare på vilka insatser som krävs för att nå målet – att inga barn ska vräkas från sina hem.  Att förebygga att barn berörs av avhysningar måste alltid vara utgångspunkten och målet för alla berörda myndigheter. Bostaden och dess närmiljö har en stor betydelse för barns behov av trygghet och kontinuitet. En vräkning kan därmed få allvarliga konsekvenser för ett barns möjlighet att utvecklas.  Trots regeringens nollvision vräks fortfarande barnfamiljer. År 2013 var det totalt 504 barn som berördes av en vräkning. Bland de 50 avhysningar där barn har fysiskt närvarat har i 16 av dessa fall socialtjänsten inte funnits på plats. 

Barnombudsmannen anser att socialtjänsten ska närvara vid en verkställande avhysning när det bor barn i hushållet. Vi anser vidare att det bör införas ett lagkrav på socialtjänstens närvaro vid verkställande av vräkning när barn är folkbokförda på adressen i fråga eller om socialtjänsten på något annat sätt fått vetskap om att det bor barn i hushållet.

Barnombudsmannen instämmer i Socialstyrelsens vägledning att ett vräkningsförebyggande arbete måste få en stark förankring i den kommunala organisationen och bli en del av socialtjänstens permanenta verksamhet.    Vi delar dessutom arbetsgruppen om vräkningar av barns uppfattning att det bör införas en vräkningsbestämmelse i socialtjänstlagen som ställer krav på förebyggande åtgärder.   Socialtjänsten ska vara skyldig att arbeta uppsökande och förebyggande när en familj med barn riskerar att vräkas. Socialtjänsten måste även få möjlighet att säkerställa att hyran betalas direkt till hyresvärden när en familj får ekonomiskt bistånd, vilket bör förtydligas i socialtjänstlagen. 

5 Bemötande av barn
Säkerställa barns rättigheter
Barnombudsmannen är positivt inställd till att Kronofogden betonar vikten av att säkerställa barns rättigheter och att barn får komma till tals och bli lyssnade på.
Den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige betonar att arbetsgivare på bland annat statlig nivå ska erbjuda yrkesgrupper fortlöpande kompetensutveckling om barnets rättigheter och vad det innebär i praktiken. Barnombudsmannen föreslår att Kronofogden erbjuder berörd personal handledning och utbildningar i att bemöta barn och unga. Barnombudsmannen anser också att sådana utbildningsinsatser bör innefatta dialog och erfarenhetsutbyte med andra aktörer och med barn och unga själva.

5.2. Möten med barn
I Kronofogdens möten med barn måste alltid en avvägning göras mellan barnens rätt till information och barnens välmående. Barnets bästa ska vara avgörande i denna bedömning och måste utgå från den specifika kontexten. 

Barnombudsmannen har lyssnat på barn med erfarenhet av att bli avhysta.  Barnen framhåller att det är viktigt att informera om hur en vräkning går till och vilket stöd som finns att tillgå. Det är viktigt att socialtjänsten är närvarande och att det är tydligt vilken roll Kronofogdens medarbetare har i dessa situationer. Eftersom samverkan mellan Kronofogden och socialtjänsten är en förutsättning för att barnet ska få det stöd barnet har rätt till är det oerhört angeläget att det utarbetas tydliga gemensamma rutiner kring detta. 
Barnombudsmannen instämmer inte i slutsatsen att en förrättning inte ska ställas in om ett barn är ensam hemma vid en avhysning. Uppdraget att genomföra avhysningen måste då ställas mot risken att ett ensamt barn uppfattar situationen som traumatisk. I en sådan situation ska barnets bästa sättas i främsta rummet.

Barnombudsmannen vill även betona att det är viktigt att en krisplan tas fram i Kronofogdens riktlinjer som syftar till att klargöra vilka risker som kan uppstå och hur dessa ska hanteras i exempelvis avhysningsförrättningar när barn är närvarande.

5.3. Tolkning
Barnombudsmannen är positivt inställd till att Kronofogden väljer att inte använda barn som tolkar. Ett antal barn som Barnombudsmannen har träffat berättar att de behövt agera tolk i föräldrarnas kontakt med socialtjänsten. Det tillför ett ytterligare ansvar på barnen i en redan svår situation. Vuxna måste ta sig tid att lyssna på barn villkorslöst. Utifrån Barnombudsmannen erfarenhet av att samtala med barn och unga är det viktigt att vuxna talar enskilt med barn och vågar ställa frågor om deras situation. 

5.4. Barn som far illa
Barnombudsmannen håller med Kronofogden om att de genast bör anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

5.5 Information till barn och gäldenärer med barn
Kronofogdens riktlinjer föreslår att information ska tas fram som är särskilt anpassad för barn och för gäldenärer med barn. Barnombudsmannen välkomnar förslaget men vill även uppmärksamma att informationen så snart det är möjligt bör tas fram på flera språk.

8 Uppföljning av efterlevnad
Barnombudsmannen anser att det är viktigt att följa upp innehållet i riktlinjen efter en tid.
Barnombudsmannen välkomnar att Kronofogdens avhysningsstatistik redovisas löpande och ser positivt på de data som tillkommit från och med 2013. Vi skulle även gärna se att Kronofogden redovisar andelssiffror för att underlätta i tolkningen av jämförelser över tid.
Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barn rätt att komma till tals i frågor som berör dem.  Vi vill därför betona vikten av att fråga barn själva om sina upplevelser av Kronofogden och socialtjänstens bemötande. Det är även viktigt att Kronofogden och socialtjänsten har systematisk uppföljning av samverkansprocesser.
  
Genom att kontinuerligt lyssna på barns erfarenheter kan kvalitén i myndigheternas arbete förbättras.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Jenny Hedström.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman