Departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor (S2014/3313/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9.0404/14

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i allmänhet.

Barnombudsmannen har tagit del av rubricerade promemoria. Barnombudsmannen instämmer i förslaget att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA), utvecklas till att bli ansvarig myndighet för vissa familjefrågor under det nya namnet Myndigheten för familjerätt och adoption.

I promemorian föreslås att det till den ombildade myndigheten överförs det ansvar och de uppgifter Socialstyrelsen har inom det familjerättsliga området. Barnombudsmannen anser att konsekvenserna av att dela upp ansvaret mellan familjerätten och socialtjänstens individ- och familjeomsorg inte beaktats tillräckligt. Konsekvenserna av en uppdelning är av stor vikt och behöver utredas vidare.

I promemorian föreslås även att den ombildade myndigheten förvaltar och utvecklar den kunskap som tagits fram inom ramen för den nationella strategin för föräldrastöd som Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarat för. Barnombudsmannen har inga invändningar mot detta men vill betona vikten av att det inom den ombildade myndigheten finns kunskap och kompetens om barn och ungas särskilda behov och rättigheter.

Barnombudsmannen anser att barnperspektivet generellt har fått en alltför undanskymd roll i promemorians utredande och redogörande texter. Av artikel 3 i FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) framgår huvudprincipen om barnets bästa. Enligt artikeln framgår att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, så ska barnets bästa komma i främsta rummet. Barnombudsmannen vill betona att det är av stor vikt att den ombildade myndigheten, redan från början, antar ett tydligt barnperspektiv i sitt arbete.

Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman