En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) (S2014/2639/SAM)

Ställd till: Socialdepartementet
Dnr: 3.9:0299/14

Inledning
Barnombudsmannen ser positivt på flera av de förslag som läggs i promemorian.  Förslagen förväntas leda till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Barnombudsmannen anser dock att det tydligare bör framgå att barnets rättigheter så som de uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska vara en utgångspunkt vid framtagandet av kunskap och metoder inom hälso- sjukvård och socialtjänst.

Barn och unga har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och sjukvård. Konventionsstaten ska respektera och tillförsäkra varje barn de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något slag. Staten ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om att förbereda barnet för vuxenlivet, utan om att erbjuda bästa möjliga förhållanden för barndomen här och nu.

Barnombudsmannen är tveksam till om förslaget om ett Kunskapsstyrningsråd och en Huvudmannagrupp är tillräckligt ingripande för att komma till rätta med problemen inom den statliga kunskapsstyrningen.

Barnombudsmannen välkomnar att promemorian lyfter patienter och brukare som viktiga informanter för att utveckla kunskapsstyrningen. Barnombudsmannen saknar dock konkreta förslag på hur kunskapsstyrningen ska införliva barns och ungas egna synpunkter och erfarenheter. Barnombudsmannen vill understryka vikten av att barn och unga som patienter och brukare ges möjlighet till inflytande och medbestämmande i framtagandet av kunskap. Vidare menar Barnombudsmannen att det är viktigt att barn och unga själva får vara med och definera kunskapsområden.

6.1 Frågor om kunskapsstyrning och samverkan bör regleras
Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag att målet med den statliga kunskapsstyrningen bör regleras. Barnombudsmannen ställer sig även positiv till att det bör skapas en gemensam författningssamling.

Barnombudsmannen ställer sig tveksam till om den föreslagna ordningen, att två samverkansråd inrättas, är en tillräckligt omfattande insats för att nå målen med kunskapsstyrningen.

Närmare om Kunskapsstyrningsrådet
Barnombudsmannen anser att det tydligare bör framgå att barnets rättigheter så som de uttrycks i barnkonventionen ska vara en utgångspunkt vid framtagandet av kunskap och metoder inom hälso- sjukvård och socialtjänst. Barnombudsmannen menar därför att det ska säkerställa att barns och ungas mänskliga rättigheter blir en naturlig del av rådets verksamhet.

En samordnad kommunikation av den statliga kunskapsstyrningen
Det är Barnombudsmannens uppfattning att splittringen av kunskapsstyrningen i landet till viss del beror på att informationen från myndigheterna har svårt att nå fram till mottagaren. Det finns mycket att vinna på att informationen tillgängliggörs och förs fram på ett samlat, enkelt och lättillgängligt sätt.

I den mån informationen även ska riktas till den enskilde patienten eller brukaren anser Barnombudsmannen att informationen ska tillgängliggöras för barn och unga.

6.3 Ett samlat ansvar för Statens beredning för medicinsk utvärdering gällande kunskapsöversikter
Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag att SBU ska få ett utökat uppdrag och breddas till att omfatta även socialtjänsten. Barnombudsmannen vill i sammanhanget betona vikten av att SBU i sitt arbete beaktar barnets rättigheter.

6.4 Ett breddat uppdrag för Myndigheten för vårdanalys
Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag att Myndigheten för vårdanalys uppdrag bör utvidgas till att även omfatta hela socialtjänstens område.

Myndigheten har idag till uppgift att följa upp och analysera verksamheter ur ett patient- och brukarperspektiv och analysera verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Föredragande i ärendet har varit utredarna Janna Törneman och Martina Blombergsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman