Promemorian Höjning av avgifterna till brottsofferfonden (Ju2014/3225/KRIM)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9: 0482/14

4.4 Avgiftshöjningens storlek
Skulder till Brottsofferfonden är en av de vanligaste skuldtyperna för barn i åldrarna 15-17 år.  Som Barnombudsmannen tidigare framhävt i remissvaret till SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället är det mycket angeläget att barn kan påbörja sitt vuxenliv utan att ha skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten. Därför anser Barnombudsmannen att det kan finnas anledning att se över skyldigheten för personer under 18 år att betala avgiften till Brottsofferfonden.

I övrigt har vi inga synpunkter.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman