Socialstyrelsens rekommendation om införandet av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (S2013/46/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9: 0267/14

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman