Förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning (Dnr: 1591-2467/2014)

Ställd till Boverket
Dnr:3.9: 0592/14

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Martina Blombergsson.

 
Fredrik Malmberg
Barnombudsman