Internationella rättsförhållanden rörande arv (Ju2014/2928/L2)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0493/14

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.
Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman