Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (Ju2014/2430/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9: 0442/14

Barnombudsmannen har inget att invända mot förslaget om skärpta straffskalor för vissa allvarliga brott. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ger inte direkt ledning för ett ställningstagande i frågan om strafflängd. Dock är det av stor vikt att ha i beaktande hur barn som brottsoffer och barn till personer som dömts påverkas.

Barnombudsmannen anser att förslaget så som det är utformat saknar resonemang kring hur barn som anhöriga berörs och påverkas. När en förälder döms är det inte nödvändigtvis längden på straffet som ger brottsoffret, dvs. barnet i den här situationen, trygghet och upprättelse. Det handlar många gånger om att kunna förutse vad som kommer att hända framöver.

Barn som har en förälder i fängelse har i de fall det är till barnets bästa rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till föräldern enligt artikel 9 i barnkonventionen. Ett tidsbestämt straff ökar förutsägbarheten för barnet vilket är viktigt för barnets möjlighet att hantera en förälders frihetsberövande och planera en vardag utan den föräldern, vilket kan leda till en ökad känsla av trygghet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman