Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik (S2014/5406/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9: 0658/14

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman