Remiss angående lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (U2014/4311/GV)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9: 0608/14

Barnombudsmannen har inget att invända mot huvuddragen i förslagen om ändringar i skollagen för att värna den gymnasiala lärlingsutbildningens särart som arbetsplatsförlagd utbildningsform.  Barnombudsmannen vill dock framhålla en synpunkt vad gäller promemorians förslag att elevens ansvariga lärare tillsammans med handledaren på arbetsplatsen ska planera det arbetsplatsförlagda lärandet, vilket är en stor del av lärlingsutbildningen.

Enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter är det barnets absoluta rättighet att få komma till tals i alla frågor som rör honom eller henne. Rätten för alla barn att bli hörda och att tas på allvar utgör en av konventionens grundläggande värderingar. Barnen har rätt att fritt uttrycka åsikter i alla frågor som rör dem och få dessa beaktade i förhållande till sin ålder och mognad. Således är det av vikt att även eleverna involveras i planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet.  Det är en central del av deras utbildning och de ska tillbringa mycket tid på arbetsplatsen. Därför måste de också få delta i planeringsdiskussionerna och få framföra sina synpunkter om utformningen av lärandet.

I övrigt har Barnombudsmannen inga synpunkter.

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman