Synnerligen grova narkotikabrott (Ju2014/4158/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9: 0612/14

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman