Utkast till lagrådsremiss Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass (Ju2014/4374/L4)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9: 0610/14

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Forssell.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman