Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) (dnr U2014/1983/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9: 0539/14

Inledning
Barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter enligt artikel 29 i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. För att kunna säkerställa utbildningens kvalitet och följa förändringar över tid anser FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) att varje land bör genomföra undersökningar av bland annat undervisningsmiljö och skolprestationer. Undersökningarna bör enligt FN:s barnrättskommitté inkludera åsikter från alla inblandade parter, inklusive barns åsikter.

Mot denna bakgrund välkomnar Barnombudsmannen förslaget att stärka utvärderingen av skolpolitiska reformer. Samtidigt vill Barnombudsmannen betona vikten av barnets perspektiv och roll i utvärderingar. I utvärderingsarbetet är det viktigt att barn har möjlighet att göra sina röster hörda enligt artikel 12 i barnkonventionen.

6.1 Reformutvärdering och implementering
I utredningen beskrivs ett systemperspektiv som innebär att brukare involveras i utvärderingar och att slutanvändares åsikter vägs in. Barnombudsmannen vill betona att elever är en central part i skolsystemet, både som brukare och som slutanvändare. Elever bör därför involveras och tillfrågas i utvärderingar av skolpolitiska reformer.
I utredningen beskrivs också vikten av att utvärderingar omfattar både avsiktliga och oavsiktliga konsekvenser. Barnombudsmannen instämmer i beskrivningen eftersom alla olika typer av konskevenser bör belysas för att utvärdera om en reform är för barnets bästa (artikel 3 i barnkonventionen). FN:s barnrättskommitté har påtalat att utbildningar som primärt inriktas på kunskapsackumulering med konkurrens och orimliga arbetsbördor som följd kan hämma utvecklingen av barnets förmågor och färdigheter.  De har även uttryckt oro över det ökade antalet stressade skolelever i Sverige. 

7.2 Förslag om ett nationellt ramverk för utvärdering av skolan
I utredningen presenteras förslaget om ett nationellt ramverk för utvärdering av skolan. Ramverket bör enligt utredningen ”utarbetas i former som tar hänsyn till den samlade kunskap som olika parter inom skolans område har” (s. 125). Här nämns till exempel lärare och skolledare som viktiga parter, men inte elever. Barnombudsmannen vill tillägga att elever också är en viktig part med kunskap som är relevant att ta hänsyn till vid utformandet av ett nationellt ramverk.

10.3 Förslag och bedömningar av behovet av data för utvärdering och utvärdering av reformer
Utredningen tar upp att olika typer av direktinsamlingsmetoder ofta krävs i utvärderingar av skolpolitiska reformer. Bedömningen görs att nya undersökningar sannolikt kommer att behöva genomföras i framtida utvärderingar. Barnombudsmannen vill betona vikten av att elever tillfrågas i sådana undersökningar.

11.4 Förslag om ett råd med dubbla funktioner
Barnombudsmannen välkomnar förslaget om ett råd för utvärdering av skolan där även företrädare för elever ingår.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Elin Olsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman