Komplettering av förslagen i SOU 2014:63-äktenskapstvång och olaga hot (Ju2014/7758/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:1112/14

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget i allmänhet.  Dock har Barnombudsmannen länge efterfrågat ett förstärkt skydd särskilt mot barnäktenskap och vill kortfattat belysa detta i följande remissvar.

Den nuvarande lagstiftningen mot tvångsäktenskap stärker förvisso skyddet mot barn men Barnombudsmannen uttrycker oro över att det inte införs ett starkare skydd för barn mot att ingå äktenskap än för vuxna. Barnombudsmannen anser att barnäktenskap är något annat än då offret är en vuxen. Skyddet för barn är för svagt på grund av att påtryckningar av vuxna som exempelvis tjat eller övertalningskampanjer inte blir straffbart. För att fällas för brottet äktenskapstvång krävs att barnet uttryckligen motsatt sig äktenskap eller att det förekommit ett tvång som inte enbart handlar om tjat eller övertalning. Vidare anser Barnombudsmannen att det är oacceptabelt att en person som tar initiativ eller anordnat ett barnäktenskap där barnet deltar ”frivilligt” inte döms till ansvar.

Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman