Betänkandet SÖK-statsbidrag för ökad kvalitet (SOU2015:45) (dnr U2015/02268/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0516/15

Inledning
Barnombudsmannen utgår i sitt arbete från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Några av de bärande artiklarna i denna konvention är artikel 2 som uttrycker att inget barn får diskrimineras och att staten ska sträva efter att skapa likvärdiga villkor, artikel 3 som säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet samt artikel 12 som ger barn rätt att uttrycka sina åsikter samt att få sina åsikter beaktade. Av artikel 28 framgår att alla barn har rätt till likvärdig utbildning som ska vara obligatorisk och kostnadsfri samt att staten ska vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro och minska antalet studieavbrott. Dessa artiklar utgör en viktig utgångspunkt för Barnombudsmannens synpunkter på betänkandet.

8.1.4 Förändrad fördelningsprincip
Barnombudsmannen delar utredningens förslag om att statsbidraget ska täcka kostnader till för- och efterarbete samt tid för mottagande och överlämnande av elev till hemskolan. Detta är särskilt viktigt för de barn som varit inskrivna inom BUP. I den utvärdering som gjort av Mittuniversitet och som finns som bilaga till i betänkandet framgår att BUP-skolan är en fristad för elever och att det finns risk för att de blir så kallade hemmasittare när de går tillbaka till sin hemskola. Barnombudsmannen har liknande erfarenheter från samtal med barn på BUP-skolor. Därför bör det finnas såväl pedagogiska som ekonomiska resurser som säkerställer de här barnens rätt till utbildning i samband med överlämning till sin hemskola.

Med utgångspunkt i barnkonventionen föreslår Barnombudsmannen att kravet på godkänd lärarlegitimation ska gälla samtliga lärare hos alla huvudmän som bedriver utbildning för barn i Sverige utan undantag och att alla barn ska omfattas av skollagen i sin helhet. Därför anser Barnombudsmannen att även lärare som bedriver särskild undervisning på sjukhus eller institution som är knuten till sjukhus ska ha godkänd lärarlegitimation.

8.1.5 lägeskommunens rätt till ersättning
Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska inget barn diskrimineras och staten ska se till att alla barn och unga har likvärdiga villkor. Av 1 kap 9 § i skolagen framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.
I utredningens bedömning framgår att lägeskommunen (den kommun där sjukhuset eller institutionen är belägen) är skyldig att bära kostnaden för undervisning till elever som befinner sig på sjukhus eller institution som är knuten till ett sjukhus. Enligt utredningen får lägeskommunen genom statsbidrag ersättning för omkring tre fjärdelar av kostnaderna för lärarnas löner. Utredningen föreslår att huvudmannen för elevens ordinarie utbildning ska stå för elevens utbildning som inte täcks av statsbidrag. Utredningen föreslår också att detta ska ske genom att skolhuvudmännen i en region ingår en överenskommelse om att solidariskt stå för lägeskommunernas kostnader för utbildning som inte täcks på annat sätt.

Barnombudsmannen menar att ett sådant förslag kan innebära att elever från kommuner som inte väljer att ingå i en sådan överenskommelse eller att de regioner som inte har en sådan överenskommelse riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Staten bör garantera att alla elever ges likvärdiga möjligheter och därför ge full kostnadstäckning eller utforma ett system som garanterar att huvudmannen för elevens ordinarie utbildning täcker upp kostnader som inte täcks via statsbidrag.

8.1.7 Enhetlig lagsstiftning
Barnkonventionens artiklar om barns rätt till utbildning och krav på att utbildningen ska anpassas till att utveckla barnets fulla möjligheter gäller alla barn i Sverige. Barnombudsmannen menar att barnets rätt till utbildning måste gälla lika för alla barn och att kravet inte kan undantas några huvudmän som bedriver utbildning och att alla barn ska omfattas av skollagen i sin helhet. Barnombudsmannen delar därför utredningens förslag om en enhetlig lagstiftning.

8.1.8 Allmänna råd eller stödmaterial
Barnombudsmannen anser att de allmänna råden eller stödmaterial bör innefatta information om hur huvudmännen ska agera vid mottagande och överlämnande av elev till hemskolan. Här kan det också finnas skäl att i de allmänna råden informera hur eleven kan komma till tals i samband med för- och efterarbetet.

8.3.2 Att säkra regional kompetens
Barnombudsmannen menar att det är av stor vikt att eleven ges möjlighet att förstå vad det innebär att delta i en regional utbildningsinsats. Det är därför viktigt att eleven och elevens vårdnadshavare får relevant information om vad en sådan utbildningsinsats innebär. Det är också viktigt att eleven får möjlighet berätta om sina behov och hur de vill att en sådan insats kan se ut. Eleven bör också, enligt barnkonventionens artikel 12, ges möjlighet att ge sina synpunkter på insatsen vid uppföljningar och utvärderingar.

8.4 Utvecklingsprojekt
Även här vill Barnombudsmannen lyfta fram vikten av att elever ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter i samband med uppstartsfasen av ett utvecklingsprojekt och vid utvärderingar och uppföljningar av utvecklingsprojekten.

8.5.1 Folkhögskola huvudman för mellanåret
Utredningen föreslår att elever med svår synskada ska kunna söka till mellanårs utbildning direkt till en folkhögskola. Elever ska kunna söka till utbildningen direkt hos folkhögskolan. För att underlätta för målgruppen anser Barnombudsmannen att det bör tas fram relevant information som är anpassad till målgruppen där det tydligt framgår vilken folkhögskola som kan komma ifråga och vad utbildningen innebär.

Fredrik Malmberg
barnombudsman