Betänkandet Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter (Ds 2015:56) (S2015/07589/FST)

Ställd till: Socialdepartementet

 Dnr 3.9:0890/15

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.
Föredragande i ärendet har varit juristen Driola Shosholli.

Fredrik Malmberg
barnombudsman