Promemorian ”Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)”(Ju2015/08225/L7)

Ställd till: Justitiedepartementet

Dnr 3.9:0776/15

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman