Remiss av betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) (Ku2015/02481/KL)

Ställd till: Kulturdepartementet

Dnr 3.9:0884/15

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.
Föredragande i ärendet har varit juristen Driola Shosholli.

Fredrik Malmberg
barnombudsman