Remiss av betänkandet Ny Museipolitik (SOU 2015:89)(Ku2015/02515/KL)

Ställd till: Kulturdepartementet

Dnr 3.9:0885/15

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.
Föredragande i ärendet har varit juristen Driola Shosholli.

Fredrik Malmberg
barnombudsman