Remisspromemoria Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier(dnr U2015/05040/UH)

Ställd till: Utbildningsdepartementet

Dnr 3.9:0747/15

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. 

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman