Statens medieråds rapport om utvidgning av ledsagarregeln och ett nytt avgiftssystem för filmgranskning (dnr Ku2015/02477/MF)

Ställd till: Kulturdepartementet

Dnr 3.9:0780/15

Inledning

Barnombudsmannens synpunkter på betänkandet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Vi lämnar därför endast kommentarer på förslag i de delar som rör barn och ungdomar under 18 år.

1. Förslag till en utvidgning av ledsagarregeln

Barnombudsmannen anser att förslaget om en ledsagarregel ska kunna omfatta vissa filmer som idag är belagda med en strikt 15-årsgräns. Förslaget innebär att barn som fyllt 11 år, men inte 15 år, i en vuxens sällskap får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för barn från 15 år. En del av de filmer som idag beläggs med en 15-årsgräns bör, precis som Medierådet påpekar, kunna visas för yngre barn i vuxnas sällskap. Vi anser dock att möjligheten att upprätta en strikt 15-årsgräns fortfarande ska bibehållas för visning av filmer med exempelvis skadliga våldsskildringar. Det senare är en problematik som även Medierådet själva lyfter fram, vilket är att en del filmer inte är lämpliga för yngre barn, inte ens i vuxnas sällskap. Det kan också konstateras att en högre strikt åldersgräns för den typen av skadlig film finns i de flesta av våra nordiska grannländer.

Barn har rätt till information. Samtidigt har barn och unga rätt att skyddas mot information och material som kan vara till skada för deras välbefinnande. Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) ska åtgärder vidtas till skydd för barn mot exempelvis våldsskildringar. Samhället har ett särskilt ansvar för de filmer som barn exponeras för i det offentliga rummet.

Vi betonar vikten av ett föräldraansvar men eftersom det är omöjligt att kräva eller kontrollera att vårdnadshavare är ledsagare är det inte rimligt att öppna för att alla filmer ska kunna visas för barn från 11-års ålder i en vuxens sällskap. Det kan inte heller uteslutas att en automatisk 11-årsgräns för visning av filmer i vuxens sällskap av en del vuxna felaktigt kan uppfattas som att en myndighet bedömt att filmer med skadliga våldsskildringar är lämpliga att visa för barn från 11-års ålder. Det kan leda till den oavsiktliga effekten att vuxna i ökad utsträckning tillåter att barn även i hemmiljön och utan vuxnas sällskap exponeras för skadliga våldsskildringar.

Föredragande har varit juristen Driola Shosholli

Fredrik Malmberg
barnombudsman