Välja yrke (SOU 2015:97) (U2015/05421/GV)

Ställd till: Utbildningsdepartementet

Dnr 3.9:0889/15

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.
Föredragande i ärendet har varit juristen Driola Shosholli.

Fredrik Malmberg
barnombudsman