Förslag till kursplaner i ämnet modersmål för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib (dnr 2014:884)

Ställd till Statens skolverk
Dnr 3.9: 0082/15

Barnombudsmannen har fått ett förslag till kursplaner för de nationella minoritetsspråken samt relaterade dokument av Skolverket.

Barnombudsmannens synpunkter på Skolverkets arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för att säkerställa att barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda.

Av underlaget framgår att Skolverket har träffat ett antal representanter från samtliga minoritetsgrupper för samråd, vilket Barnombudsmannen ser som mycket positivt. Däremot saknar Barnombudsmannen i underlaget en beskrivning av och i så fall hur Skolverket har hämtat synpunkter från barn och ungdomar som tillhör de nationella minoriteterna. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet.

Enligt artikel 30 i barnkonventionen har alla barn som tillhör en minoritetsgrupp rätt att använda sitt eget språk. I Sverige har dessa barn ytterligare rättigheter och därför välkomnar Barnombudsmannen uppdraget. Barnombudsmannen anser att framtagningen av kursplanerna och annat material bör ta hänsyn till ett rättighetsperspektiv med syfte att stärka dessa barns rättigheter ännu mer. På Barnombudsmannens webbplats (www.barnombudsmannen.se/minoritetssprak) finns material för barn om barnets rättigheter på samtliga minoritetsspråk.

I detta ärende har handläggaren Jorge Rivera varit föredragande.

Fredrik Malmberg
barnombudsman