Föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9:0217/15

Barnombudsmannen utgår i sitt arbete från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Några av de bärande artiklarna i denna konvention är artikel 3 som uttrycker att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet och artikel 12 där det framgår att barn har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Dessa artiklar utgör en viktig utgångspunkt för Barnombudsmannens synpunkter på förslaget till nya föreskrifter.

Av arbetsmiljölagens 6 kapitel 17 § framgår att formella elevskyddsombud endast ska utses i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 7– 10 och gymnasieskolan. I samma lagtext framgår också att omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbetsmiljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i övrigt när det gäller elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan, specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan och elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande utbildningar. Vi menar att liknande skrivningar bör införas i de nya föreskrifterna för att förtydliga skolenheternas ansvar att inhämta och beakta synpunkter från elever i de yngre årskurserna och de övriga skolformerna där det inte utses formella elevskyddsombud.

Barnombudsmannen anser att det under rubriken ”elevskyddsombudens roll” bör finns en särskild skrivning angående elevens rätt att få utbildning/information som ett komplement till skrivningen i 8 § under ”rektorns uppgifter”. Detta för att tydliggöra att eleven har rätt till sådan kunskap och att det inte bara är en skyldighet för rektorn.

Elevskyddsombuden är inte skyddsombud enligt arbetsmiljölagen. Skyddsombud har till exempel rätt att stoppa farligt arbete. Det har inte elevskyddsombuden. Det kan därför finnas skäl att tydliggöra elevskyddsombudens roll och möjligheter i situationer där elevernas åsikter skiljer sig ifrån de anställdas. Det kan till exempel handla om elevskyddsombudet rätt till skydd och stöd men också över hur elevernas åsikter ska respekteras vid sådana situationer.

Fredrik Malmberg
barnombudsman