Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern (Ds 2015:8)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0054/15

Departementspromemorians förslag syftar till att öka jämställdheten avseende fördelningen av hem- och omsorgsarbetet och på arbetsmarknaden samt till att stärka barnets rätt till båda föräldrarna. Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern, men enbart under förutsättning att förslaget kompletteras med en undantagsregel som med utgångspunkt i barnets bästa medger flexibilitet exempelvis i situationer då en vårdnadshavare är sjuk.

Barnkonventionen och föräldraförsäkringen
I preambeln till barnkonventionen slås fast att familjen är den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för barnet och att familjen har stor betydelse för barnens utveckling och välfärd. Det slås vidare fast att familjen bör ges nödvändigt stöd, i form av skydd och bistånd, så att den fullt ut kan ta på sig sitt samhällsansvar.

I Artikel 18 sägs att konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att det är en grundläggande rätt för barnet att få upprätthålla en nära och god kontakt med båda sina föräldrar under hela sin uppväxt. Denna rättighet bör i hög grad prägla hur samhället väljer att organisera och stimulera föräldrarna att i början av barnets liv ta hand om barnet. Barnets rätt till båda sina föräldrar måste garanteras så långt det är möjligt.

Enligt artikel 26 i barnkonventionen ska konventionsstaterna säkerställa barnets rätt till social trygghet. Förmåner ska beviljas, om det är lämpligt, med hänsyn till de resurser och de omständigheter som barnet och de personer som ansvarar för barnet har. Barnombudsmannen anser att en föräldraförsäkring som ger alla föräldrar möjlighet att spendera tid tillsammans med sitt barn är betydelsefull för barnets möjligheter att knyta an till och tas om hand av en trygg vuxen. Försäkringen måste dock vara utformad på ett sätt som är förenligt med artikel 2 i barnkonventionen som säger att alla barn ska tillförsäkras rättigheterna i konventionen utan åtskillnad av något slag. Ett barn får inte diskrimineras eller bestraffas på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning.

En vårdnadshavare kan juridiskt sett vara vårdnadshavare men för tillfället inte vara kapabel att ensamt ta ansvar för barnet. Barnombudsmannen anser därför att föräldraförsäkringen ska innehålla möjligheter till individanpassning enligt principen om barnets bästa som stadgas i artikel 3 i barnkonventionen. Det innebär att det måste finnas väl definierade undantag från den föreslagna ordningen och möjlighet att i vissa situationer överlåta föräldrapenningen föräldrar emellan. Man bör även se över möjligheten att överlåta föräldrapenningen till en närstående om båda vårdnadshavarna tillfälligt är akut förhindrade att kunna vårda barnet. Barnombudsmannen känner till ärenden då ena föräldern varit frihetsberövad och den andre råkar ut för en olycka och måste vårdas på sjukhus. En släkting till barnet, som var under året, tog då hand om barnet. Släktingen kunde inte ta ut föräldrapenning. Försäkringskassan hävdade att det inte var möjligt att ge föräldrapenningen till en närstående.

Barnombudsmannen anser att det finns situationer när det är nödvändigt att kunna göra undantag från de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen. Det kan exempelvis handla om att den ena vårdnadshavaren drabbas av sjukdom som omöjliggör uttag av föräldradagar eller att en förälder är frihetsberövad. Det är inte förenligt med barnets bästa att alltid ställa krav på att vårdnadshavarskapet måste upphöra i situationer som dessa för att möjliggöra för barnet att den andra vårdnadshavaren kan använda alla dagar i föräldraförsäkringen.

Föredragande i ärendet har varit utredare Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman