Kompletterande remiss: Beslag i it-miljö, tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt tillfälligt omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning (Ju2011/4074/Å)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0239/15

Sammanfattning
Promemorian behandlar frågor som till viss del behandlats tidigare i Förundersökningsutredningens slutbetänkande ”Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. (SOU 2011:45). Förslagen i promemorian avser frågor där det saknas beredningsunderlag för de förslag som tagits fram tidigare. Dessa handlar bland annat om beslag, tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt omhändertagande av egendom för att en brottsutredning inte ska försvåras.

Barnombudsmannen saknar en analys av vilka konsekvenser förslaget skulle leda till avseende barn under 18 år. Barn och unga under 18 år är inte vuxna och ska i rättsväsendet inte heller behandlas som vuxna. Enligt artikel 37 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska frihetsberövande av barn användas som en sista utväg och under kortast lämpliga tid.

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) betonar att vid alla beslut som fattas i samband med bestämmelser om barn och unga i straffrättsprocessen ska barnets bästa komma i främsta rummet. Vidare konstaterar barnrättskommittén att barn skiljer sig från vuxna när det gäller fysisk och psykisk utveckling samt känslomässiga och utbildningsrelaterade behov. Dessa skillnader utgör skälen för ett separat rättskipningssystem för barn, och gör att barn måste behandlas annorlunda än vuxna. Barnombudsmannen anser därför att det finns skäl för en särskild reglering när det gäller alla barn under 18 år, inte bara dem under 15 år.

Enligt regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige är lagstiftningen statens främsta instrument för att garantera att barnets rättigheter tillgodoses i verksamheter, beslut och åtgärder som rör det enskilda barnet och barn som kollektiv. All lagstiftning som rör barn ska därför utformas i överensstämmelse med normerna i barnkonventionen och andra internationella traktat som reglerar barnets rättigheter. Det är inte minst angeläget mot bakgrund av att regeringen har en ambition att göra barnkonventionen till lag.
Barnombudsmannen anser att det krävs ett restriktivt förhållningssätt när det gäller tvångsåtgärder som riktas mot barn under 18 år. Det är av stor vikt att barn skyddas mot integritetskränkningar och att tvångsingripanden aldrig sker rutinmässigt.

Barnombudsmannen är fortfarande kritisk till att Sverige har en lagstiftning gällande kroppsbesiktning och särskilt drogtester när det gäller barn under 15 år som innebär att barn i utsatta situationer kan utsättas för långtgående integritetskränkningar utan att detta är tydligt motiverat av socialtjänsten för att kunna sätta in stöd och behandling (se vårt remissvar till Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111).

Barnombudsmannen avstyrker förslaget att en polisman kortvarigt ska få hålla kvar en person i syfte att genomföra en beslutad kroppsvisitation. Barnombudsmannen avstyrker även detta förslag i förhållande till barn under 15 år som misstänks för brott.

Mot bakgrund av att kroppsvisitation och kroppsbesiktning kan behöva ske i ett avskilt utrymme som är lämpligt för verkställigheten tillstyrker Barnombudsmannen förslaget om att en polisman ska få ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras, även vad gäller personer under 15 år som misstänks för brott.
Vidare tillstyrker Barnombudsmannen promemorians förslag att en polisman tillfälligt ska få omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från en person som ska förhöras för att en brottsutredning inte ska försvåras. För att söka efter sådan egendom ska en polisman under vissa förutsättningar få kroppsvisitera den som ska höras. Barnombudsmannen avstyrker promemorians förslag om att befogenheterna att tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning för att en utredning inte ska försvåras och kroppsvisitera den som ska höras för att söka efter sådan egendom ska gälla i förhållande till barn under 15 år som misstänks för brott. I övrigt har vi inga synpunkter.

3.2 Begränsningar av rörelsefriheten vid kroppsvisitation och kroppsbesiktning
3.2.1 Behovet av reglering i rättegångsbalken
Kvarhållande i syfte att genomföra en beslutad kroppsvisitation
Barnombudsmannen avstyrker förslaget att en polisman kortvarigt ska få hålla kvar en person i syfte att genomföra en beslutad kroppsvisitation upp till tre timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare tre timmar.

Enligt artikel 37 i barnkonventionen ska frihetsberövande av barn användas som en sista utväg och under kortast lämpliga tid. Barnrättskommittén betonar att frihetsberövande åtgärder påverkar barnets utveckling och återanpassning negativt och därför måste undvikas. Vidare ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som fattas inom rättskipning för unga lagöverträdare. Barnombudsmannen anser att förslaget skulle innebära en risk för att barn under 18 skulle frihetsberövas i större utsträckning än idag.

Medtagande till kroppsvisitation eller kroppsbesiktning
Om kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av ett barn måste genomföras anser Barnombudsmannen att det är av stor vikt att särskild försiktighet iakttas och att det sker på ett sätt som skyddar barnet mot ytterligare integritetskränkning. Det kan därför finnas skäl för att kroppsvisitation och kroppsbesiktning sker i ett avskilt utrymme som är lämpligt för verkställigheten. Barnombudsmannen tillstyrker därför förslaget om att en polisman ska få ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras. Barnombudsmannen vill dock betona vikten av att detta ska kunna ske omedelbart och på en lämplig plats i nära anslutning till platsen för ingripandet.

Barnombudsmannen är dock starkt kritisk till att kroppsbesiktning får göras så brett som regleringen ser ut idag. I vårt remissvar till Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) välkomnade vi Barnbrottsutredningens restriktiva förhållningssätt till drogtester och vår uppfattning är fortfarande att drogtester av barn enbart ska ske i syfte att ge socialtjänsten underlag till sina utredningar och att de aldrig får ske rutinmässigt.

3.2.2 Behovet av reglering i andra författningar
Särskilt om barn under 15 år som misstänks för brott
Barnombudsmannen avstyrker promemorians förslag om att befogenheten att hålla kvar en person i syfte att genomföra en beslutad kroppsvisitation även ska gälla personer under 15 år som misstänks för brott. Barnombudsmannen anser att förslaget skulle innebära en risk för att barn skulle frihetsberövas i större utsträckning än idag (se ovan 3.2.1).

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att befogenheten att ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras även ska gälla i förhållande till barn under 15 år som misstänks för brott (se ovan 3.2.1). Barnombudsmannen vill dock betona vikten av att detta ska kunna ske omedelbart och på en lämplig plats i nära anslutning till platsen för ingripandet.

4. Tillfälligt omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning
4.1 Behovet av reglering i rättegångsbalken
En polisman bör tillfälligt få omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning för att en brottsutredning inte ska försvåras
Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag att en polisman tillfälligt ska få omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från en person som ska förhöras för att en brottsutredning inte ska försvåras. För att söka efter sådan egendom ska en polisman under vissa förutsättningar få kroppsvisitera den som ska höras. Barnombudsmannen vill dock betona vikten av att det tydligt framgår att åtgärden inte innefattar en rätt för polismannen eller någon annan vid myndigheten att undersöka eller vidta andra åtgärder med egendomen.

4.2 Behovet av reglering i andra författningar
Särskilt om barn under 15 år som misstänks för brott
Barnombudsmannen avstyrker promemorians förslag om att befogenheterna att tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning för att en utredning inte ska försvåras och kroppsvisitera den som ska höras för att söka efter sådan egendom ska gälla i förhållande till barn under 15 år som misstänks för brott. Mot bakgrund av att det finns särskilda bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) för barn under 15 år och att hämtning och medtagande till förhör bör undvikas när det gäller barn under 15 år anser Barnombudsmannen att regleringen inte bör gälla personer under 15 år. En utredning enligt 31 § LUL bedrivs dessutom med andra utgångspunkter än en förundersökning.

Föredragande i ärendet har varit juristerna Sara Philipson och Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
barnombudsman