Betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86) (Ju2014/7838/DOM)

2015-05-19

Dnr 3.9:0173/15
Ställd till: Justitiedepartementet

I betänkandet framgår att regleringen rörande offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälp, återbetalningsskyldighet för dömda samt ersättning till offentliga försvarare, målsägandebiträden och konkursförvaltare till viss del bör ändras. Barnombudsmannen lämnar endast synpunkter som har betydelse för barns rättigheter och behov utifrån barnkonventionen.

Barnombudsmannen har inget att invända mot förslagen i betänkandet. Barnombudsmannen vill belysa vikten av att alla unga målsägande får möjlighet till stöd i brottmålsprocessen. Av artikeln 40 i FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) framgår att barn som befunnits skyldiga till brott har rätt att behandlas på ett sätt som tar hänsyn till barnets ålder och som främjar barnets återanpassning till samhället.

Av artikeln 3 i barnkonventionen framgår huvudprincipen om barnets bästa. Enligt artikeln framgår att vid alla åtgärder som rör barn oberoende av vilket organ som vidtar åtgärden så ska barnets bästa komma i främsta rummet. Barnombudsmannen vill betona att det är av stor vikt att det vid all lagstiftning, redan från början, antas ett tydligt barnperspektiv.

Föredragande i ärendet har varit jurist Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
barnombudsman