Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (Ds 2015:19) (S2015/2166/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0284/15

Inledning
Promemorian innehåller förslag om att upphäva lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Det kommunala vårdnadsbidraget är frivilligt för kommunen att införa. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) hade ca 100 kommuner valt att införa vårdbidraget 2013. Villkoret för att få vårdnadsbidrag är att barnet är mellan 1-3 år och inte nyttjar förskola eller annan pedagogisk omsorg som finansieras av kommunen. Öppna förskolans verksamheter räknas inte in. Föräldrarna får inte uppbära någon annan form av ersättningar från trygghetssystemet, exempelvis föräldrapenning, arbetslösersättning eller sjukpenning. Det finns inga hinder för att föräldrarna arbetar.

Barnombudsmannen ser positivt på att arbetsgruppen har uppgivit i promemorian att de har för avsikt att ta hänsyn till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen tillstyrker förslagen i promemorian mot bakgrund av att det kommunala vårdnadsbidraget inte kan komma alla barn till del.

Barnombudsmannens bedömning
Barnombudsmannen delar bedömningen som redovisas i promemorian, att det är en grundläggande rätt för barnet att få upprätthålla en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Denna rättighet bör i hög grad prägla hur samhället väljer att organisera och stimulera föräldrarna att i början av barnets liv ta hand om barnet, vilket är i linje med artikel 18 i barnkonventionen.

Barnombudsmannen instämmer i det resonemanget som förs i promemorian om att en förutsättning för att alla föräldrar som vill arbeta ska kunna förena arbetslivet med föräldraskapet är en flexibel föräldraförsäkring, en väl utbyggd förskola av god kvalitet, en bra skola för alla barn samt familjeekonomiska stöd som både är behovsprövade och universella. Enligt artikel 18 i barnkonventionen ska konventionsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar får den barnomsorg de har rätt till.

I samband med inrättandet av det kommunala vårdnadsbidraget påpekade Barnombudsmannen att de föreslagna bestämmelserna om vårdnadsbidrag är problematiska utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Precis som nu uppmärksammas i promemorian, anser Barnombudsmannen att det inte tillgodoser artikel 2 i barnkonventionen, rätten till likabehandling, så som vårdnadsbiraget är utformat. Detta eftersom bidraget är frivilligt för kommunen att införa vilket leder till att bidraget inte kan komma alla till del.

Barnombudsmannen instämmer med resonemanget som förs i promemorian att det krävs en utbyggd förskola och skola av god kvalité. Det är ett viktigt konstaterande mot bakgrund av att en del verksamheter har stora barngrupper och låg personaltäthet och det måste finnas en beredskap för att ett avskaffande av det kommunala vårdnadsbidraget kan medföra en ökad efterfrågan på förskoleplatser eller pedagogisk omsorg i en del kommuner.
Barnombudsmannen anser att det finns ett behov av att tydliggöra i lag eller annan reglering vad som avses med god miljö kontra lämplig storlek och sammansättning på barngrupper i förskolan.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman