För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) (S2015/1590/SF)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0291/15

I betänkandet framförs förslag om att landstingens ansvar att utföra fördjupade försäkringsmedicinska utredningar ska förtydligas i lag. I betänkandet framgår även att de försäkringsmedicinska utredningarna i nuläget främst används för att utreda en försäkrads arbetsförmåga i ärenden rörande sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta rör främst vuxna.

Betänkandet redovisar ytterligare förmåner där det skulle kunna bli aktuellt för Försäkringskassan att inhämta ytterligare underlag i form av försäkringsmedicinska utredningar. Av dessa rör vårdbidrag, bilstöd och assistansersättning även barn. Om försäkringsmedicinska utredningar ska genomföras på barn måste det tas fram riktlinjer för hur detta ska gå till och lagstiftingen kan behöva ses över ur ett barnrättsligt perspektiv.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
barnombudsman