Kompletterande remiss till departementsskrivelsen Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19) preskription

Dnr 3.9:0544/14
Ställd till Socialdepartementet

Kompletterande remiss till departementsskrivelsen Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)-preskription (dnr S2015/3707/FS)

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar möjligheten att göra anspråk på ersättning efter de föreslagna preskriptionstiderna. Vi önskar dock förtydliganden kring vad som gäller angående de synnerliga skälen, särskilt att den skadelidande har framställt krav om ersättning ”så snart detta varit möjligt.” Det måste säkerställas att ventilen inte medför att ett barn som vaccinerats i unga år som fortfarande är omyndigt när preskriptionstiden löpt ut, måste ansöka om ersättning på egen hand innan han eller hon har förmåga att göra det. Även om det inte finns något formellt hinder mot att ett barn själv ansöker om ersättning kan processen för att söka om ersättning, som vi tidigare påpekat, anses invecklad och svårtillgänglig utifrån ett barnperspektiv.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
barnombudsman