Remiss angående Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (dnr S2015/3029/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0337/15

Departementpromemorians förslag är att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras på så sätt att den blir i överensstämmelse med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen. Det föreslås ingen förändring i myndighetens möjlighet att själv välja vilka uppgifter som lämnas till socialnämnden i samband med en anmälan. I promemorian föreslås vidare att Barnombudsmannen ges möjlighet att lämna uppgifter av betydelse för tillsyn till tillsynsmyndigheten för socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Mot bakgrund av det föreslås att det införs en sekretessbrytande bestämmelse för Barnombudsmannen avseende IVO i 33 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bakgrunden till ändringsförslagen är att det funnits ett behov av en översyn av Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Redan vid inrättandet av Barnombudsmannen 1993 gjordes bedömningen att myndighetens anmälningsskyldighet skulle bli föremål för översyn. Barnombudsmannen uppmärksammade regeringen på behovet och 2011 fick myndigheten ett uppdrag av regeringen att utvärdera tillämpningen av anmälningsskyldigheten (S2011/5896/FST). Nuvarande lagstiftning har inneburit tillämpningsproblem för myndigheten då Barnombudsmannens anmälningsskyldighet är mer begränsad och svåranvändbar än anmälningsskyldigheten för andra myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och ungdomar. Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har dessutom ökat genom åren vilket medfört att myndigheten oftare får indikationer som kan föranleda att en anmälan ska göras till socialnämnden. I Barnombudsmannens kontakter med barn och unga i utsatta situationer, till exempel barn som är placerade på hem för vård eller boende eller i familjehem, kan det i vissa fall också finnas ett behov av att lämna uppgifter till IVO så att tillsynsmyndigheten kan granska om barnens rättigheter har åsidosatts.

Barnombudsmannen välkomnar förslaget i departementspromemorian att vår anmälningsskyldighet avseende barn som far illa ändras på så sätt att den blir i överensstämmelse med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen. Barnombudsmannens uppfattning är att de barn och unga som vi har varit i kontakt med och som far illa förväntar sig att vi ska göra en anmälan eller på annat sätt ingripa för att ge dem skydd. Därför är det viktigt att vi behandlar information och har samma anmälningsskyldighet som andra verksamheter som berör barn och unga. Med hänsyn till vår roll som företrädare för barn och unga är det dock viktigt att de kan känna förtroende för myndigheten och förlita sig på att vi inte lämnar ut uppgifter som kan vara känsliga för barnet, så som till exempel barnets namn när barnet självt berättat om sin situation. Vi delar därför utredningens bedömning att vi inte ska omfattas av samma krav på uppgiftsskyldighet till socialnämnden.

Vidare välkomnar Barnombudsmannen förslaget att vi ges möjlighet att lämna uppgifter av betydelse för tillsyn till IVO. I arbetet får Barnombudsmannen ibland uppgifter om missförhållanden från barn som vistas på institutioner. Att lämna dessa uppgifter till IVO är mer ändamålsenligt än att lämna dem till socialnämnden, eftersom det är IVO som ansvarar för tillsyn över bland annat hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Barnombudsmannen bedömer att ändringarna i lagstiftningen och de nya arbetsuppgifterna inte kommer påverka myndighetens arbetsbelastning nämnvärt.

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman