Remissyttrande moderniserad studiehjälp (dnr U2013/4160/SF)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0287/15

I betänkandet om moderniserad studiehjälp framförs att det finns ett stort behov av att modernisera studiehjälpen. Utgångspunkten är att en modern studiehjälp ska vara renodlad, ändamålsenlig, enhetlig och inkluderande. Studiehjälpens karaktär av studiestöd behöver stärkas. Målet är att undanröja ekonomiska, geografiska och sociala hinder för studerande på gymnasial nivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg (gymnasiebidrag och föräldratillägg) och inackorderingstillägg. 

Barnombudsmannen synpunkter på betänkandet utgår från FN:s barnkonvention (barnkonventionen) och FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Vi lämnar således bara kommentarer på förslag som rör barn och ungdomar under 18 år.

Barnrättskommittén har kritiserat Sverige för att det stöd och de tjänster som barn erbjuds varierar mycket mellan olika kommuner och landsting. Barns tillgång till insatser är inte likvärdig. Barnombudsmannen välkomnar därför att strävan är att åstadkomma ett mer enhetligt studiestödssystem.

Barnombudsmannen välkomnar i huvudsak förändringarna i studiehjälpen som är i överensstämmelse med artikel 28 barnkonventionen där det står att staterna särskilt ska uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen och göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov. Staterna ska också vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott.

Ett av förslagen i betänkandet är att införa ett föräldratillägg, som är ett särskilt bidrag i syfte att göra det möjligt för unga föräldrar att påbörja eller återuppta gymnasiestudier. Bidraget är tänkt att utformas som en förstärkning av gymnasiebidraget och avser att täcka den egna och barnets försörjning. Barnombudsmannen välkomnar förslaget som är i linje såväl med utbildningens syfte i artikel 28 som artikel 18 där det framhålls att staterna ska ge föräldrarna lämpligt bistånd för att garantera och främja de rättigheter som anges i barnkonventionen. Föräldratillägget ger unga möjligheter att fullfölja sina studier och samtidigt vara föräldrar.

Vad gäller ogiltig frånvaro föreslås att frånvaro vid enstaka lektioner bör kunna tolereras i studiestödshänseende, däremot ska det upprepade skolket beivras. I betänkandet framförs att personliga egenskaper bör kunna beaktas genom att det införs en regel om att vid synnerliga skäl kan studiehjälp lämnas trots att den studerande har ogiltig frånvaro i sådan omfattning att studiehjälpen skulle ha dragits in. Synnerliga skäl innebär att bedömningen är restriktiv och att det krävs ytterst speciella omständigheter. Barnombudsmannens erfarenhet är att barn som inte är i skolan under lång tid ofta känner stor otrygghet antingen på grund av mobbning i skolan eller för att man inte får det stöd man behöver på grund av en funktionsnedsättning. Detta är givetvis helt oacceptabelt och det kräver åtgärder så att frånvarande elever får hjälp.
I betänkandet föreslås att studiebidraget som idag utbetalas till föräldrarna till en omyndig elev istället som huvudregel ska betalas ut direkt till den omyndiga eleven. Barnet ska även få talerätt i ärenden som rör bidraget.

Barnombudsmannen välkomnar förslaget att ungdomar får lära sig att självständigt ta ansvar för sin egen ekonomi och att de har talerätt i denna fråga, vilket är i linje med barnkonventionens grundprincip i artikel 12 att barn ska få komma till tals i alla frågor som rör honom eller henne.

Barnombudsmannen vill dock markera att det trots ändringar i utbetalningen fortfarande är föräldrarna som har huvudansvaret för barnens försörjning. Föräldrar ska säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling, enligt artikel 27 barnkonventionen. Föräldrarna är ansvariga för att lära sina barn att utveckla sin förmåga att ta ansvar för pengarna och verka för att de inte hamnar i skuldsättning.

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman