Bidrag för glasögon till barn och unga (Ds 2015:28) (dnr S2015/3030/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0359/15

Inledning
Promemorian innehåller förslag om att göra ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) . Förslaget innebär att det ska vara möjligt att kunna ansöka om bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8–19 år.

Förslaget syftar enligt promemorian till att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden. I dagsläget ger samtliga landsting, med stöd av HSL 3 b §, bidrag för standardglasögon eller kontaktlinser till alla barn mellan 0-7 år efter recept från ögonläkare, till ett belopp som landstingen själva bestämmer . Det är endast ett fåtal landsting som ger bidrag till barn över 8 år och beloppet som lämnas varierar kraftigt mellan olika landsting. I promemorian föreslås att landstingen ska sköta hanteringen av glasögonbidrag för barn och unga mellan 8-19 år och att landstingen även fortsättningsvis ska ge barn mellan 0-7 år bidrag på det sätt som görs i dagsläget.

Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag, men med tillägget att målgruppen bör utökas till att omfatta samtliga barn och unga i åldrarna 0-19 år. Vidare anser Barnombudsmannen att även skadade och borttappade glasögon i skälig utsträckning ska kunna ersättas med hjälp av bidraget.

Barnombudsmannens bedömning
Barnombudsmannen välkomnar promemorians förslag att barn och unga ska kunna åtnjuta glasögonbidrag oavsett vilket landsting de tillhör. I promemorian anges att syftet med förslaget är att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden. Vi anser att ett sådant synsätt stämmer väl överens med artikel 6 i barnkonventionen som föreskriver att konventionsstaten ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling till det yttersta av sin förmåga. Vidare framgår av artikel 23 att barn med funktionsnedsättning har rätt till särskild omvårdnad och ska uppmuntras att ansöka om bistånd som kan anses lämpligt utifrån barnets behov.

Barnombudsmannen delar inte uppfattningen att landstingen även fortsättningsvis på egen hand ska få besluta om bidragsbeloppet för barn i åldern 0-7 år. Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska alla barn tillförsäkras rättigheterna enligt konventionen utan åtskillnad av något slag. Ett barn får inte diskrimineras eller bestraffas på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning. Barnombudsmannen anser därför att även de yngre barnen ska ha rätt till ett reglerat belopp som är detsamma i hela landet. Följaktligen bör målgruppen för förslaget utvidgas till att omfatta samtliga barn i åldern 0-19 år.

Enligt förslaget i promemorian ska bidrag inte beviljas för att betala glasögon som gått sönder eller som tappats bort. Barnombudsmannen delar inte denna uppfattning utan anser att rätten till bidrag borde omfatta även denna typ av händelser, under förutsättning att det inte sätts i system. Istället bör det göras en bedömning av skäligheten i beviljande av bidrag i det enskilda fallet. Vi menar att glasögon bör betraktas som en nödvändighet för de barn och unga som enligt ögonläkare har ett sådant behov.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
barnombudsman

Ladda ner hela remissvaret med fotnoter