Missbruk av svenska pass (Ds 2015:12) (Ju2015/2346/L4)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0377/15

Inledning
I promemorian behandlas frågor om missbruk av svenska pass genom s.k. look-alike-användning. Exempelvis konstateras att det framförts att missbruk av pass utfärdade för små barn förekommer i flera människosmugglingsärenden. Utredaren menar att det med hänsyn till bland annat detta finns anledning att överväga ett flertal åtgärder i syfte att få bukt med missbruket av svenska pass. Förslag lämnas bland annat till ändringar av regleringen avseende hur många pass en svensk medborgare kan beviljas, giltighetstiden för pass till barn samt kontroll av den biometriska informationen i pass i form av passinnehavarens ansiktsbild och fingeravtryck.

Barnombudsmannen yttrar sig över promemorian med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi väljer därför att endast kommentera förslagen till den del de särskilt berör barn och unga.

Sammanfattning
Barnombudsmannen tillstyrker förslagen i promemorian. Vi efterfrågar emellertid att förslaget gällande införande av biometrikontroller vid de svenska gränserna, utvidgas till att innefatta ett krav på kontroll även vid utresa från Sverige. Barnombudsmannen menar att detta är motiverat med hänsyn till behovet av att stärka skyddet för de barn som riskerar att utsättas för människohandel och sexuell exploatering utomlands.

7.2 Kontroll av pass vid gränspassage
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att Sverige ska verka för att det införs en obligatorisk kontroll av den biometriska informationen i pass som omfattar både Schengenmedborgare och tredjelandsmedborgare vid Schengenområdets yttre gränser. Barnombudsmannen välkomnar även förslaget att det, i väntan på att en sådan kontroll blir verklighet, bör införas en obligatorisk biometrikontroll vid de svenska gränserna i syfte att upptäcka och förhindra missbruk av pass.

Artikel 34 i barnkonventionen föreskriver att varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Vidare ska medlemsstaterna, enligt artikel 35, bekämpa handel med barn samt, enligt artikel 36, se till att varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. Sverige har även ratificerat det andra tilläggsprotokollet till barnkonventionen, som handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Enligt det andra tilläggsprotokollet är Sverige skyldigt att se till att all sådan verksamhet kriminaliseras, att den bestraffas på lämpligt sätt samt att åtgärder vidtas för att säkerställa att lagarna upprätthålls.

Barnombudsmannen delar inte utredarens uppfattning att det i dagsläget endast bör införas en obligatorisk biometrikontroll vid inresa till Sverige och att frågan om införande av kontroll vid utresa bör skjutas på framtiden. Vi menar att en kontroll av biometrin vid utresa från Sverige skulle kunna bidra till att stärka skyddet för de barn som riskerar att utsättas för människohandel och sexuell exploatering utomlands. Exempelvis kan nämnas de många ensamkommande asylsökande som försvinner i Sverige varje år. Barnombudsmannen har tidigare i år lyft frågan om dessa barn i en skrivelse till regeringen, där vi föreslår att regeringen tar initiativ till att ta fram en nationell handlingsplan som tydliggör hur myndigheter ska agera och samarbeta när ett barn försvinner. Ansvar och rollfördelning mellan de myndigheter och andra aktörer som finns runt barnen måste klargöras. De barn som hittas eller återvänder måste också få bättre stöd. FN:s kommitté för barnets rättigheter har även uttryckt oro för de ensamkommande asylsökande barn som försvinner i Sverige varje år och rekommenderar att Sverige vidtar alla nödvändiga åtgärder för att stärka skyddet för dessa barn.

7.4 Färre antal pass i cirkulation
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att svenska medborgare som huvudregel endast ska ha rätt till tre vanliga pass under en femårsperiod. Vi ställer oss även positiva till förslaget att begränsa giltighetstiden för pass till barn till två år för barn under sex år respektive tre år för barn mellan sex och tolv år. Vi delar utredarens uppfattning att en sådan reglering är motiverad mot bakgrund av att barns utseende genomgår stora förändringar under uppväxtåren samt att barn under tolv år enligt EU:s regler är undantagna kravet på att lämna fingeravtryck vid passansökan. Vidare instämmer Barnombudsmannen i utredarens bedömning att de negativa konsekvenserna i form av en eventuell ökning av kostnaderna för barnfamiljer i form av fler ansökningsavgifter, övervägs av det faktum att missbruk av pass till barn genom look-alike-användning försvåras och att barn därigenom i större utsträckning kan skyddas från t.ex. människohandel.

Föredragande i ärendet har varit juristen Julia Nordin Johansson.

Fredrik Malmberg,
barnombudsman

Ladda ner hela remissvaret med fotnoter