Om förändring av socioekonomisk indelning (dnr 2016/33)

Ställd till Statistiska centralbyrån
Dnr 3.9:0015/16

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget och har inga övriga synpunkter på remissen.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Jonas Karlsson.

Fredrik Malmberg
barnombudsman