Departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Dnr 3.9:0674/16
Ställd till Arbetsmarknads-departementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.

Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.

Fredrik Malmberg
barnombudsman