På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59)

Barnombudsmannens yttrande utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

I barnkonventionens artikel 28 säkerställs alla barns rätt till utbildning. Enligt artikel 29 syftar utbildningen bland annat till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. FN:s kommitté för barnets rättigheter har i sina allmänna kommentarer betonat att varje barn har rätt att få utbildning av god kvalitet.[1] 

Utifrån varje barns rätt till en utbildning av god kvalitet tillstyrker Barnombudsmannen utredningens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik.

Föredragande i ärendet har varit jurist Ellionor Triay Strömvall

Fredrik Malmberg
barnombudsman


[1] FN:s barnrättskommitté. Allmän kommentar nr 1 -
Utbildningens mål. 2001, p 22.