En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Dnr 3.9:0786/16
Ställd till Kulturdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk.

Fredrik Malmberg
barnombudsman